شرکت مواد شیمیایی آرمان شیمی  در زمینه فروش انواع مواد آزمایشی فعالیت دارد . در زیر لیستی از برخی مواد آزمایشگاهی موجود را می توانید ببینید. جهت اطلاع از موجود بودن دیگر مواد آزمایشگاهی و یا سفارش  می توانید با شرکت آرمان شیمی تماس حاصل نمایید .

Phenanthroline

Propanediol

1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid

Heptanesulfonic acid sodium salt

Hexanesulfonic acid sodium salt

Naphthol

Octanol

Butanol

Naphthol

Acetamide

Acetic acid glacial

Acetone

Acetonitrile

Acrylamide

Agarose

Albumen agg powder

Alizarin red

Aluminium hydroxide

Aluminium nitrate

Aluminium oxide

Aluminium sulfate

Ammonium acetate

Ammonium bromide

Ammonium carbonate

Ammonium cerium nitrate

Ammonium hydrogen carbonat

Ammonium iron (ll) sulfate

Ammonium iron (ll) sulfate

Aniline blue

Anthrone

Antimony (lll) oxide

Benzoic acid

Benzoyl peroxide

Bismuth (lll) chloride

Bismuth (lll) oxide

Bismuth (lll) nitrate

Boric acid

Cadmium nitrate

Calcium acetate

Calcium carbonate

Calcium oxide

Carmine

Casein

Chloroform

Choline chloride

Citric acid

Cresol red

D-F ructose

Diphenylamine

Dithizone

Ethanol

Ethanolamine

Ethyl acetate

Ethyl methyl ketone

Fluoboric acid

Fluorescein

Folic acid

Gelatin

Giemse stain

Glucose

Glycine

Graphite powder

Gum Arabic

Hydrogen proxide

Hydroquinone

Imidazole

Iron (II,III) oxide

Iron (III) chloride

Iron (III) nitrate